HLAVNÍ MENU
ODKAZY
Obec Vevèice se nachází cca 17 km severovýchodnì od mìsta Znojma.
Rozkládá se na obou bøezích øeky Jevišovky.
Nadmoøská výška obce je 270 m/n.m.
První písemné zprávy o obci pocházejí již z roku 1190.
V souèasné dobì má obec 45 obydlených domù a 74 stálých obyvatel


Nejaktuálnìjší novinky na internetových stránkách obce