2263297684 (26/06/2014)

Ngày 26/5/2014, Đại hội lần thứ nhất Hội các cơ sở đào tạo Công tác xã hội Việt Nam (gọi tắt là Hội đào tạo Công tác xã hội Việt Nam) đã diễn ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.