INSTAL- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - Wrocław

559-772-8177
                              
                            (417) 657-3257
   (773) 730-3509  
                                                                                                         Wrocław, dn. 08.listopada 2018r.
SM- 540/2018r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 8(3) ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 15.grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013r., poz. 1222 z późn.zm.) oraz § 31 pkt.2. Statutu, Zarząd MSM INSTAL we Wrocławiu, ul. Poranna 34,      w związku z zarządzeniem  Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25.października 2018r. ,zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL, które odbędzie się w dniu 06.grudnia 2018r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Porannej 34 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, sprawdzenie listy obecności i odczytanie listy pełnomocnictw.
2.    Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: Przewodniczący oraz Sekretarz.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  i zdolności         do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
6.    Przyjęcie uchwały ws zmian w Statucie uchwalonym przez Walnego Zgromadzenie Członków MSM INSTAL    w dniu 21. czerwca 2018r.
7.    Dyskusja.
8.    Zamkniecie obrad.
W Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy,       na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
(wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.msminstal.pl
Członkowie Spółdzielni maja prawo zapoznać się z projektem uchwały o zmianie w statucie MSM INSTAL           w siedzibie Spółdzielni przy ul. Porannej 34 we Wrocławiu, w godzinach pracy biura: poniedziałek 7.00-15; wtorek 7.00-15; środa 7.00-15.00 , czwartek 9.00-18.00, piątek 7.00-14.00
oraz na stronie internetowej MSM INSTAL pod adresem : www.msminstal.pl
projekt uchwały  NWZ nr 1/2018
Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL
UCHWAŁA NR 1/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL we Wrocławiu
z dnia 06.grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL
Działając na podstawie art. 12a i art. 38§  1 pkt 10) ustawy z dnia 16. września 1982r.- Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1443 ze zm.) oraz § 37 ppkt 11) Statutu Spółdzielni, a także działając w wykonaniu zarządzenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.10.2018 r. zobowiązującego do wprowadzenia zmian do Statutu uchwalonego Uchwałą nr 12,  z dnia 21.czerwca 2018r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MSM INSTAL uchwala co następuje:
§ 1
1.    W § 17 ust. 2 zmienia się zapis dotyczący odwołania do art. 180B, poprzez wpisanie art. 108b.
§ 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,  utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w zasobach Spółdzielni, zbycie przez członka wszystkich przysługujących mu praw do lokali w zasobach Spółdzielni, Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241ust. 1 i art. 26 uosm. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art. 108b  ustawy z dnia 16.września 1982r – Prawo Spółdzielcze, dotyczące członków Spółdzielni stosuje się odpowiednio.”
2.    W § 74 zmienia się odwołanie do § 98 i w to miejsce wpisuje się  Â§ 101. Pozostała treść paragrafu nie ulega zmianie.
Paragraf  74 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat, o których mowa w § 101 lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia, z mocą obowiązująca od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego treść niniejszej uchwały i przedstawienie Sądowi Rejonowemu.
Uchwała nr 1 /2018 została przyjęta / nie przyjęta w głosowaniu jawnym ilością głosów ........................... za, przeciw................ , wstrzymało się .............................. członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu

   
Sekretarz NWZ...................................                   Przewodniczący NWZ członków Międzyzakładowej    
 
                                                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „INSTAL” we Wrocławiu
     
                                                                            ...............................................................................
Wrocław, dn. …………………
 
 
 
 
 
 
PEŁNOMOCNICTWO
 
DO UDZIAŁU W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INSTAL we WROCŁAWIU
 
 
 
 
 
 
 
 
Udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu ……………………………………………..
 
 
zamieszkałej/łemu………………………………………………………………
 
 
……………………………………………………………………………………
 
 
1/ do udziału w moim imieniu, w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL, zwołanym przez Zarząd Spółdzielni na dzień 06.grudnia 2018r. na godzinę 17, w siedzibie MSM INSTAL przy ul. Porannej 34 we Wrocławiu  
 
do wykonywania prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
 
 
 
Wrocław, dn. ………………………………
 
 
Członek MSM INSTAL  z/s we Wrocławiu
 
 
……………………………………………………………………………………
 
/imię i nazwisko/
 
 
……………………………………………………………………………………
 
 
 
……………………………………………………………………………………
 
/adres zamieszkania/
 
 
·         zgodnie z art. 8(3) ust.1(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po zmianach z 20.lipca 2017r. członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka.
 
 
              Pobierz formularz pełnomocnictwa lub wydrukuj.

  * Pogotowie Ciepłownicze                                     993

   * Pogotowie Energetyczne                                    991
   * Pogotowie Gazowe                                            992
   * Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne                         994
     e-mail: pogotowie@mpwik.wroc.pl
   * Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR       601 100 100
   * Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego     71 371 67 04
   * Pogotowie Energetyczne                                    71 329 10 81
  * Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR      601 100 100
   * Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego    71 371 67 04
  * Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne                       71 348 53 14
   * Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne              71 372 40 02,  
   * Pogotowie Dźwigowe                                        71 344 10 22, 351 39 66
   * Pogotowie Opiekuńcze                                      71 799 89 06
   * Policyjna Izba Dziecka                                       71 340 31 78
   * Pogotowie Weterynaryjne                                  71 337 36 36


Wróć do spisu treści