Wtorek, 23 pa¼dziernika 2018 r.
Organizacja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarno¶æ Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzak³adowe


Humor dnia

Aktualno¶ci

Autor: S³awomir Steltmann   Data: 2018-10-16
Odpowied¼ Pracodawcy na Decyzje PKM
Poni¿ej publikujemy bez komentarza odpowied¼ Pracodawcy na Decyzje Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarno¶æ Pracowników Poczty Polskiej z 21 wrze¶nia 2018 r.Autor: S³awomir Steltmann   Data: 2018-10-09
Porozumienie w sprawie najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
9 pa¼dziernika 2018 roku zawarli¶my Porozumienie z Zarz±dem Poczty Polskiej SA podwy¿szaj±ce pracownikom minimalne wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 2500,00 z³. porozumienie daje równie¿ mo¿liwo¶æ wyp³acenia pracownikom Poczty Polskiej je...Autor: S³awomir Steltmann   Data: 2018-10-05
Odpowied¼ Zarz±du PP SA na stanowisko Komisji Miêdzyzak³adowej
Poni¿ej publikujemy odpowied¼ na stanowisko Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarno¶æ Pracowników Poczty Polskiej przyjête w dniu 31 sierpnia 2018 roku w sprawie realizacji porozumieñ p³acowych.
...Autor: S³awomir Steltmann   Data: 2018-09-21
Zebranie Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej
19 wrze¶nia br. w Warszawie obradowa³o Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarno¶æ Pracowników Poczty Polskiej. W trakcie zebrania dyskutowano na temat bie¿±cej sytuacji w Poczcie Polskiej SA oraz przyjêto szereg decyzji. Wybrane ...Autor: Paluszak, Steltmann, Talarek   Data: 2018-09-03
Prze³om sierpnia i wrze¶nia czasem donios³ych Uroczysto¶ci Rocznicowych
Jest ju¿ wieloletni± tradycj±, ¿e Pocztowa Solidarno¶æ jest obecna w Gdañsku na uroczysto¶ciach upamiêtniaj±cych zarówno Wydarzenia Sierpniowe w Stoczni Gdañskiej, jak równie¿ bohaterstwo ¯o³nierza Polskiego broni±cego Wester...Autor: OM NSZZ Solidarno¶æ PPP   Data: 2018-08-28
Solidarno¶æ 1980-1989 Polska droga do wolno¶ci
Zachêcamy do zakupu ksi±¿ki Ryszarda Terleckiego "Solidarno¶æ 1980-1989 Polska droga do wolno¶ci".

Lata osiemdziesi±te XX wieku to n...Autor: Komisja Miêdzyzak³adowa   Data: 2018-08-18
Autor: S³awomir Steltmann   Data: 2018-08-16
Stanowisko Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej
W dniu dzisiejszym (16 sierpnia 2018 r.) Prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarno¶æ Pracowników Poczty Polskiej przyjê³o stanowisko w sprawie z...Pierwsza strona Poprzednia strona Nastêpna strona Ostatnia strona


Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony prze³o¿onych? 
Webmaster: S³awek  ®2007